Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Łatwo Pomagać
z siedzibą w Gościeradzu ul. Wyczółkowo 13 86-011 Wtelno, kontakt e-mail pod adresem: stowarzyszenielatwopomagac@gmail.com oraz BAZAREKLATWOPOMAGAC@WP.PL
2) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody.
3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz do przeprowadzania aukcji na rzecz osób chorych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Przysługuje Państwu, również prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
6) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i nie jest wymogiem ustawowym.

 

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0. Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.